Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w DDDIM Szansa

Deklaracja dostępności 02.01.2023

 Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.szansakosewo.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet InclusionInitiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa bip.szansakosewo.pl spełnia wymagania w 99,82%.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak przycisku przewijania w formularzu 

 
Informacje dodatkowe.

1.  Publikacja strony bip.szansakosewo.pl - 12.10.2020 r.

2.  Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową strony jest: Anna Adamczak tel. 63 223 26 31 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.  Strona aktualizowana na bieżąco.

4.  Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.0.

5.   W menu Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.

Dostępność architektoniczna obiektów Domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Strzałkowie

Dom dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" usytuowany jest na III piętrze budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. Do budynku prowadzą dwa ogólnodostępne wejścia od ul. Górnej 12B, niedostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Na poziomie parteru dostępna jest winda zapewniająca dostęp do kondygnacji, na której znajduje się Dom. Korytarze i pomieszczenia w  placówce (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, na których dostęp mają tylko uprawnieni pracownic) umożliwiają poruszanie się osoby na wózku, nie posiadają przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków.

Do gości/petentów jest przeznaczone miejsce od strony windy.

Przy budynku jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pobliżu wejścia głównego do placówki. 

W budynku nie ma obszarów kontroli. 

Do budynku i wszystkich pomieszczeń w placówce (z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, do których dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warunkiem wejścia na teren budynku Domu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Domu z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i informacji głosowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Domu przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w placówce. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Placówka, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NYDA
  • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.
  • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numer tel. 63 223 26 31..

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77 00-090 Warszawa Telefon (22) 55 17 700 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowała: Anna Adamczak

 

 

Deklaracja dostępności

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Dom dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" w Strzałkowie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. Dane kontaktowe wnioskodawcy

2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym.

3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.

4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

- drogą pocztową na adres: Dom dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" w Strzałkowie, ul. Górna 12B, 62-420 Strzałkowo

- droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - ePUAP/dddim-szansa/skrytkaESP

W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami  art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062)