Do zadań placówki należy:

  1. Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
  2. Realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
  3. Umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych
  6. Objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
  7. Zapewnienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.